Halvor Ekeland

SHoT – hva skjer nå?   

Halvor Ekeland
SHoT – hva skjer nå?   

Studentenes helse- og trivselsundersøkelse (SHoT) er en nasjonal kartleggingsundersøkelse gjort i samarbeid med SiT, SiO, Sammen og Folkehelseinstituttet. Den tar for seg studentenes fysiske og psykiske helse, samt trivsel og fadderuke.  

  

SHoT viser at vi, studentene ved NMBU har det over gjennomsnittet bitte litt bedre enn andre studenter nasjonalt. Vi skårer bedre på hvorvidt vi trives med studiet, fadderordningen, hvordan økonomien er, hvor ofte vi trener og omfanget av psykiske plager. Men bare fordi vi er bedre, betyr ikke det at vi har det bra nok.  

  

Hovedgrunnen for at vi er her på Ås, og ved NMBU er for å studere og lære. Ja, studietiden handler om mer enn bare det faglige, men det faglige er også veldig viktig. Det er det som skiller folkehøyskoler og universitet. Undersøkelsen tar for seg hvorvidt studentene trives med studiene. Her skårer NMBU, som ved alt annet, litt bedre enn gjennomsnittet, med 4 poeng for å være nøyaktig. I snitt er studentene 60 av 100 poeng fornøyde med undervisningen, arbeidsmengden, tilbakemeldingene, strukturen og den faglige veiledningen. At vi kun er OK+ fornøyde studie mener jeg er altfor lite.  

 

Studenttinget vil ut i fra disse tallene gjøre en vurdering på hvordan undervisningen er lagt opp og gjennomført. De vil vektlegge relevante vurderingsformer i alle fag som et tiltak for å senke eksamensangsten. Dette er noe omtrent 40% av studentene sliter med. For å styrke den faglige utviklingen er det viktig at studentene gir gode og konkrete tilbakemeldinger. Det vil gjøre det lettere for foreleseren, skolen og studentene.   

 

Da vi spurte skoleledelsen om hva universitetet tenkte, og hva som kommer til å skje videre sa de: «SHoT-undersøkelsen gir oss svært verdifull tilbakemelding. Selv om vi er glade for at vi ligger over landsgjennomsnittet ..., så sier også tallene at vi har mye å jobbe med. At bare 60% er ”ganske” eller ”svært fornøyde” er ikke godt nok for oss. ... Trygghet og trivsel er en forutsetning for læring, og det er noe vi hele tiden jobber for å forbedre.» Konkret ønsker de å bruke mer studentaktive læringsformer. Dette vil stimulere til mer kontakt og dialog mellom alle parter. Å gjøre læringen mer sosial vil også kunne styrke det psykososiale læringsmiljøet, samtidig engasjere studentene. Viktigheten av å bruke medstudenter til å lære skal også vektlegges. Universitet har en sterk tro på at studentmetoder der studenter lærer av hverandre kan vi en vinn-vinn-situasjon for både studentene og lærerne.  

 

NMBU skal også sørge for helhetlige og relevante studieprogram, med tettere kobling mellom utdanning, forsking og innovasjon. I den nye strategiperioden skal satsningen økes på tverrfaglighet, digitalisering og generiske kompetanse. Dette vil involverer mer av studentene, noe som kan føre til økt trivsel.   

 

Det skal også innføres et meritteringssystem. Gjennom dette programmet skal undervisningen styrkes, samt den pedagogiske kompetansen til dem som underviser ved NMBU. Den pedagogiske kompetansen ved ansettelsen og opprykk til førsteamanuensis og professor skal også økes slik at vi, studenter skal kunne lære best og ha de beste forutsetningene.  

  

”En god foreleser pirrer nysgjerrighet og bidrar til mer læring enn du hadde klart på egenhånd. Slike forelesere må vi ha flere av. Et godt tiltak for dette mener jeg er at vi premierer de foreleserne som virkelig brenner for undervisning.” Sier Stortingets utdannings- og forskningskomiteets medlem Mathilde Tybring-Gjedde. Det skal nå settes krav om at universiteter og høyskoler har god pedagogisk kompetanse, noe som vil styrke læringen.   

  

Som nevnt tidligere er vi ikke kun studietiden en tid for akademisk læring, men også en tid for å lære og vokse som mennesker. Det er en tid hvor mange får venner for livet og en tid hvor man lærer hvordan en leker voksen.  

Ås og NMBU er kjente for å ha et godt studentmiljø, men flertallet mener at det drikkes for mye. Hele 40% av studentene står i risiko for å få alkoholproblemer. Ikke nok med det har 5% allerede et skadelig forhold til alkohol. At nesten halvparten av studentene skal stå i fare for alkoholproblemer er ikke et godt grunnlag å legge for voksenlivet.  

  

Alkoholisme er et stort samfunnsproblem i den forstand at det byr på både fysiske og psykiske vansker. Hele 336 personer døde i 2016 i Norge på grunn av alkoholutløste årsaker. Det er 336 personer for mye.  

 

Det meste av kultur- og festtilbudet i Ås skjer i regi av Samfunnet. På to av syv dager i uken har samfunnet arrangementer hvor det serveres alkohol. På disse to dagene skjer alkoholserveringen under kontrollerte og trygge omstendigheter. Selv om Samfunnet selv serverer alkohol, er det opp til hver enkel å ta ansvar for egne handlinger knyttet til dette. Alkohol- og festtilbudet på Samfunnet skal være et tilbud for alle. Det er et tilbud rettet mot trivsel og for å styrke det sosiale. Alkohol skal ikke være en pådriver for det sosiale, og Samfunnet ønsker derfor å få inn masse innspill om hva Thorvald og Tora ønsker av tilbud utenom festkvelder.  

 

Da undersøkelsen kom ut var det mye fokus på ensomhet, og andelen studenter som er ensomme. Fra sist undersøkelse i 2014 har andelen økt fra 16% til 30% nasjonalt. Slik som med andre psykiske plager er det vanskelig å fastslå hva som er årsaken, og hvilke løsninger som fungerer. Psykisk helse er personlig og ulikt fra person til person. Det er derfor ingen løsning som kan fungere for alle.  

  

Generelt sett oppgir 45% av studentene i Sør-Øst Norge at de har psykiske plager av varierende grad. Av disse er det kun 36% av dem som søker hjelp, som søker hjelp gjennom samskipnadene, mens de resterende 64% velger å søke hjelp et annet sted. Her i Ås har ikke Studentskipnaden egne leger og psykologer slik som ved de større universitetene, men et gratis tilbud gjennom helsestasjonen.  

  

Kommentar fra Helsestasjonen om pågang og dekning. Er det nok leger og psykologer for å dekke behovet? – Venter enda   

  

Alle spørsmål rundt trivsel og helse er sammensatte og personlig. Slik som med psykisk helse generelt er det vanskelig å ha konkrete løsninger som fungerer for alle. Det vi kan konkludere med er at tiltak er på vei fra både Stortinget og skolen. Vi, studentene skal trives på skolen, både med studie og det sosiale. NMBU skårer over gjennomsnittet på så og si alt, men det er ikke nok før alle har det så bra som mulig. ÅS er kjent for sitt gode student- og læringsmiljø, la tallene i neste SHoT undersøkelse reflektere dette.  

 

Faktaboks  

SHoT: Forkortelse for Student helse- og trivselsundersøkelse. Gjort i samarbeid med SiT, SiO, Sammen og Folkehelseinstituttet.  

Totalt svare over 50 000 studenter på undersøkelsen. Dette tilsvarer ca 30% av studentene som oppfylte kriteriene.  

1611 studenter svarte fra Ås. Det tilsvarer omlag 32%.